Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ornamentalist /ɔ:nə'mentəlist/  

  • Danh từ
    người trang trí; hoạ sĩ trang trí