Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embroider /im'brɔidə[r]/  

 • Động từ
  thêu
  chị ta thêu rất đẹp
  chị ta thêu hoa lên nệm
  thêu dệt
  embroider the tale
  thêu dệt câu chuyện

  * Các từ tương tự:
  embroiderer, embroidering, embroidering-machine, embroidery