Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường xấu)
    đồ trang sức lòe loẹt rẻ tiền