Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật nhỏ mọn, vật tầm thường
    món ăn bày vẽ (thường ngụ ý khinh bỉ, chê bai)