Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồ chơi (của trẻ em)
  (nghĩa bóng) đồ chơi, trò chơi
  đồ chơi cuối cùng của ông ta là chiếc máy điện toán cá nhân
  Tính từ
  dùng làm đồ chơi
  a toy car
  chiếc xe ô tô đồ chơi
  [thuộc] giống nhỏ con (chó)
  a toy spaniel
  giống chó xpanhơn nhỏ con
  Động từ
  đùa nghịch, tí toáy
  nó nói chuyện với tôi mà tay thì cứ tí toáy cái bút chì
  toy with something
  suy nghĩ vẩn vơ
  nó suy nghĩ vẩn vơ sẽ trở thành một diễn viên

  * Các từ tương tự:
  toyer, toying, toyish, toyman, toyshop