Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carelessly /'keəlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] cẩu thả
    [một cách] không quan tâm, [một cách] không lo lắng