Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho cười; làm cho vui cười
  ai cũng vui cười về câu chuyện con chó
  chúng tôi vui cười khi được biết rằng
  làm cho vui thích, giúp giải trí, giúp tiêu khiển
  họ tiêu khiển bằng cách xem lại những bức ảnh cũ

  * Các từ tương tự:
  amusement, amusement arcade, amusement park, amuser