Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amusement arcade /ə'mju:zmənt ɑ:'keid/  

  • phòng giải trí với những máy vận hành bằng tiền hào tiền xu