Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thết đãi, tiếp đãi, đãi
  tối qua nó đãi chúng tôi ăn cơm tối
  giải trí; tiêu khiển
  anh ta đã tiêu khiển chúng tôi hàng giờ với những chuyện kể và lời nói đùa của anh
  (không dùng ở thì tiếp diễn) vui lòng xem xét
  he refused to entertain our proposition
  ông ta từ chối xem xét đề nghị của chúng tôi
  ấp ủ trong lòng
  entertain ideas
  ấp ủ những ý nghĩ

  * Các từ tương tự:
  entertainer, entertaining, entertainingly, entertainment