Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

entertainingly /,entə'teiniηli/  

  • Phó từ
    [một cách] thú vị