Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

entertainer /,entə'teinə[r]/  

  • Danh từ
    người làm trò vui (chuyên nghiệp)
    he's a popular television entertainer
    anh ta là một người làm trò vui được ưa thích trên truyền hình