Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng hostess)
  chủ nhà
  ông bà Ba quả là những người chủ nhà tốt bụng
  the host nation
  nước chủ nhà
  (cũng hostess) người dẫn chương trình truyền hình
  (cũ hoặc khôi hài) chủ đất
  mine host
  chủ mỏ
  (sinh vật) vật chủ, cây chủ
  host organisms
  sinh vật chủ
  be (play) host to somebody
  tiếp đãi ai
  Danh từ
  loạt; đám
  anh ta có hàng đám bạn
  (cổ) quân lính, quân đội
  Danh từ
  the Host
  bánh thánh

  * Các từ tương tự:
  hostage, hostel, hosteler, hosteller, hostelry, hostess, hostie, hostile, hostilely