Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

multitude /'mʌltitju:d/  /'mʌltitu:d/

 • Danh từ
  đám rất nhiều người, đám rất nhiều vật; vô số
  a large multitude had assembled to hear him preach
  một đám rất đông người đã tụ họp để nghe ông ta giảng đạo
  vast multitude of birds visit this lake in spring
  hàng đàn chim đến hồ này vào mùa xuân
  just one of a multitude of problems
  chỉ là một trong vô số vấn đề
  the multitude
  (đôi khi xấu)
  đám dân thường, quần chúng
  the voice of the multitude
  tiếng nói quần chúng
  cover (hide) a multitude of sins
  che giấu một thực trạng (thường là khó chịu)