Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) (như) compositor

    * Các từ tương tự:
    compact, compact disc, compact disk (CD), compact disk-interactive, compact disk-read only memory (CD-ROM), compacted, compactifi, compactification, compaction