Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đám đông, đám (người, vật)
  những đám khách tham quan dồn dập qua phòng tranh
  Động từ
  xúm đông; túm tụm
  sinh viên xúm đông lại khi kết quả kỷ thi được công bố
  đám đông túm tụm lại ở quảng trường chính của thành phố