Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hostelry /'hɒstəlri/  

  • Danh từ
    nhà trọ, quán trọ