Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quá khứ đơn của drive
  xem drive
  Danh từ
  đàn gia súc (đang được lùa đi)
  (thường số nhiều) (nghĩa bóng) đoàn người; đống hàng
  đoàn tham quan
  thư phản đối đến hàng đống

  * Các từ tương tự:
  drover