Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pressurize /'preʃəraiz/  

  • Ngoại động từ
    điều áp (làm điều hoà áp suất, nhiệt độ... trong máy bay...) ((thường) dạng bị động)

    * Các từ tương tự:
    pressurize, pressurise, pressurized-water reactor, pressurizer