Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pressurized-water reactor /pres∫ət 'wɔ:tə riæktə[r]/  

  • Danh tù
    lò phản ứng hạt nhân dùng nước nén làm lạnh