Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

determination /di,tɜ:mi'nei∫n/  

 • Danh từ
  sự xác định, sự định rõ
  the determination of a ship's position
  sự xác định vị trí của một con tàu
  sự quyết tâm; quyết tâm
  a leader with courage and determination
  một nhà lãnh đạo gan dạ và quyết tâm
  her determination to learn English
  quyết tâm học tiếng Anh của chị ta