Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

termination /,tɜmi'nei∫n/  

 • Danh từ
  sự kết thúc, sự chấm dứt
  the termination of one's contract
  kết thúc hợp đồng
  (y học) sự phá thai
  (ngôn) đuôi từ