Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  giải pháp
  she can find no solution to her financial troubles
  chị ta không tìm ra giải pháp cho những khó khăn về tài chính của mình
  problems that defy solution
  những vấn đề nan giải
  sự hòa tan; dung dịch
  the solution of sugar in tea
  sự hòa tan đường trong nước trà
  a solution of salt in water
  dung dịch muối trong nước

  * Các từ tương tự:
  solutionist