Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conclusion /kən'klu:ʒn/