Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời tuyên án; bản án
  a verdict of guilty
  lời tuyên án có tội
  a verdict of not guilty
  lời tuyên bố vô tội
  (nghĩa bóng) lời nhận định
  popular verdict
  nhận định của nhân dân