Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít)
    hậu quả, kết quả
    what was the outcome of your meeting?
    cuộc gặp mặt của các anh kết quả ra sao?