Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít)
  the upshot of something
  kết quả cuối cùng
  the upshot of it all was that he resigned
  kết quả cuối cùng của chuyện đó là ông ta đã từ chức