Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persistence /pə'sistəns/  

 • Danh từ
  sự kiên trì, sự bền bỉ
  sự không ngớt
  sự dai dẳng

  * Các từ tương tự:
  persistence(cy)