Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khả năng chịu đựng; sự rắn rỏi
    vận động viên chạy marathon cần có nhiều khả năng chịu đựng

    * Các từ tương tự:
    staminaeal, staminal, staminate