Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diligence /'dilidʒəns/  

  • Danh từ
    sự chuyên cần, sự cần cù
    she shows great diligence in her school work
    cô ta tỏ ra rất chuyên cần trong học tập