Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indefatigableness /'indifætigə'biliti/  

  • Danh từ
    sự không biết mỏi mệt