Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indefatigability /'indifætigə'biliti/  

  • Danh từ
    sự không biết mỏi mệt