Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hạt sạn
  spread grit in icy roads
  rải sạn lên mặt đường đóng băng (cho xe khỏi trượt)
  I have got a piece of grit in my shoe
  tôi bị một viên sạn vào trong giày
  grit one's teeth
  nghiến răng
  dồn hết tính gan góc, dồn hết tính chịu đựng bền bỉ
  leo núi lúc trời bão tuyết đòi hỏi phải gan góc lắm mới được

  * Các từ tương tự:
  grits, gritstone, grittily, grittiness, gritty