Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortitude /'fɔ:titju:d/  /'fɔ:titu:d/

  • Danh từ
    sự dũng cảm chịu đựng
    he bore the pain with great fortitude
    nó dũng cảm chịu đựng sự đau đớn