Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

get-up-and-go /'getʌpəndgəʊ/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ) tính năng nổ
    she's got lots of get-up-and-go
    cô ta rất năng nổ