Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đường; tuyến đường
  những đường thủy chính qua Đại Tây Dương
  the school is on a bus route
  trường học nằm trên một tuyến đường xe buýt
  the surest route to success
  con đường chắc chắn nhất dẫn đến thắng lợi
  Động từ
  (routeing, routed) (chủ yếu ở dạng bị động)
  gửi (vật gì) theo đường (nào đó)
  họ gửi hàng hóa qua I-ta-li-a

  * Các từ tương tự:
  route march, route-map, routeman, router