Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chở, vận chuyển
  tàu này chở cả hành khách lẫn hàng hóa
  chuyển, truyền
  words cannot convey how delighted I was
  từ ngữ không thể diễn tả hết nỗi vui mừng của tôi
  please convey my good wishes to your mother
  xin chuyển giùm lời chúc mừng tốt đẹp của tôi tới mẹ bạn
  (luật) chuyển nhượng (đất đai, tài sản)

  * Các từ tương tự:
  conveyable, conveyance, conveyancer, conveyancing, conveyer, conveyor belt, conveyor, conveyer