Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conveyance /kən'veiəns/  

 • Danh từ
  sự vận chuyển; phương tiện vận chuyển; xe cộ
  the conveyance of goods by train
  sự vận chuyển hàng hóa bằng xe hỏa
  a public conveyance
  phương tiện vận chuyển công cộng
  (luật) sự chuyển nhượng, giấy chuyển nhượng
  draw up a conveyance
  lập giấy chuyển nhượng

  * Các từ tương tự:
  conveyancer