Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conveyor belt /kən'veiəbelt/  

  • Danh từ
    (cách viết khác conveyor)
    băng tải (chuyển hàng hóa ở phi trường)