Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conveyer /kən'veiə/  

  • Danh từ
    người đem, người mang (thư, gói hàng)
    (kỹ thuật) băng tải ((như) conveyer belt)