Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conveyancer /kən'veiənsə[r]/  

  • Danh từ
    (luật)
    người thảo giấy chuyển nhượng tài sản; công chứng viên