Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conveyancing /kən'veiənsiŋ/  

  • Danh từ
    (luật)
    sự chuyển nhượng tài sản