Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

route march /'ru:tmɑ:t∫/  

  • Danh từ
    (quân sự)
    cuộc hành quân diễn tập