Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

route-map /'ru:tmæp/  

  • Danh từ
    bản đồ các tuyến đường