Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phi công, người lái máy bay
  (hàng hải) hoa tiêu
  người dẫn đường
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  [để] thử nghiệm
  a pilot edition of a new language course
  lần in thử nghiệm một loạt bài giảng về một ngôn ngữ mới
  Động từ
  lái (máy bay)
  dẫn (tàu, người)
  dẫn ai qua đám đông
  bảo đảm sự thành công cho (một dự luật…ở nghị viện)
  pilot a bill through the House
  bảo đảm một dự luật được thông qua ở nghị viện
  thử nghiệm
  các trường học trong vùng này đang thử nghiệm những bài giảng mới về toán học

  * Các từ tương tự:
  Pilot Officer, pilot scheme, pilot-balloon, pilot-boat, pilot-burner, pilot-cloth, pilot-engine, pilot-fish, pilot-house