Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường thuộc ngữ)
  có phong cảnh đẹp; cho thấy nhiều cảnh đẹp
  a scenic route across the Alps
  một con đường nhiều cảnh đẹp qua dãy núi An-pơ
  [thuộc] cảnh sân khấu

  * Các từ tương tự:
  scenic railway, scenical, scenically