Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

awe-inspiring /ɔ:in'spaiəriŋ/  

  • Tính từ
    đáng kính sợ
    an awe-inspiring sight
    một cảnh đáng kính sợ