Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũ, khẩu ngữ)
  sức mạnh, sức sống
  full of vim
  đầy sức sống

  * Các từ tương tự:
  vimen, viminal, vimineous