Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đan, bện (bằng lau, sậy)