Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thực vật học) (thuộc) cành; (thuộc) chồi
    ra cành; mọc chồi