Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh từ số nhiều vimina* danh từ
    cành nhỏ dài